Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020

Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với việc không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp.

Ngày 09/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng cường sự hiểu biết pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân, công dân có ý thức tuân thủ pháp luật tốt hơn, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về tất cả các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; từ đó hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Ở nước ta, ngày 09/11 hàng năm là Ngày Pháp luật với dấu mốc quan trọng, đây là ngày ban hành bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt nam dân chủ cộng hòa  năm 1946. Sau bản hiến pháp 1946 ở nước ta còn có HP 1959, HP1980, HP1992 và nay là HP 2013 .

 Là bản Hiến pháp của nền dân chủ đầu tiên của Nhà nước ta, Hiến pháp năm 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, đây còn là mô hình để vận động, khuyến khích, kêu gọi toàn thể nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước, phát huy triệt để tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Ngày 09/11 được coi là điểm mốc, là sợi chỉ đỏ kết nối, xuyên suốt, có sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường, nhắc nhở, giáo dục  ý thức tôn trọng pháp luật, để không chỉ là một ngày, mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong một năm chúng ta đều tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật theo hiện khẩu hiệu "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".

Ngày pháp luật được tổ chức nhằm tạo bước phát triển mới trong việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật - một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng và là nhiệm vụ thường xuyên của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành với mục tiêu cuối cùng là hỗ trợ và tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.

Ngày Pháp luật năm 2020 với Chủ đề:" Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật”. Ngày pháp luật năm nay được  BGH nhà trường cùng với Đoàn trường tổ chức triển khai với nhiều hoạt động sôi nổi ,thiết thực : Tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật; phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề Ngày Pháp luật năm 2020 bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như :

-Tuyên truyền miệng, tư vấn pháp luật miễn phí; cấp phát tài liệu pháp luật như sách, sổ tay pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;  lồng ghép thông qua các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan, sinh hoạt đoàn thể, các buổi chào cờ đầu tuần; thông qua lồng ghép tuyên truyền trong giảng dạy bộ môn GDCD và đăng tải thông tin pháp luật trên Website Trường...

-Treo khẩu hiệu tại đơn vị:“Tìm hiểu, học tập, chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”;

-Chào cờ ngày 2/11 tuyên truyền ngày Pháp luật cho toàn trường;

-Một số buổi sinh hoạt trên lớp trong tuần từ 2-7/11 cho HS sinh hoạt 15 phút tuyên truyền về Ngày Pháp luật ( 9/11).

- Khuyến khích học sinh tham gia khai thác Tủ sách pháp luật của đơn vị;

- Ứng dụng CNTT, mạng XH trong phổ biến, giáo dục pháp luật...

 Ngày Pháp luật 9/11/202 tiếp tục là một điểm nhấn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo bước chuyển biến mới cho công tác này để xã hội tiếp nhận và áp dụng pháp luật như một thói quen, một phần tất yếu trong hoạt động hàng ngày, góp phần xây dựng ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên và học sinh trong thực hành "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân.

 

                                                      Trà Giang 

 

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều