Về đảm bảo trật tự, ATGT trong ngành Giáo dực năm 2022