Triển khai phần mềm PC-Covid và quét mã QR-CODE phục vụ công tác phòng, chống COVI-19 trong toàn CBGV, NV nhà trường