Tăng cường phòng chống dịch bệnh COVI-19 trong tình hình nới